Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenis:

Aanvullende regelgeving”: betekent het reglement uitgevaardigd door de eigenaar van de locatie of de

organisator, of anderszins van toepassing zijn op het evenement.

Boekingsformulier”: het boekingsformulier ondertekend door een Exposant voor een Stand of Space op

een specifiek evenement zoals aanvaard door de desbetreffende Organisator voor elk evenement

Evenement”: een bijeenkomst, vergadering, congres, diners, tentoonstelling, expositie, feest of andere

functies (of een combinatie van een van de bovengenoemde) wanneer ieder specifiek is geïdentificeerd

in het respectievelijke Boekingsformulier of sponsoring contract (inclusief eventuele bijbehorende deel

evenementen), bijv. Taste of Amsterdam of Taste of Holland.

Exposant”: een persoon of bedrijf aan wie de ruimte op het evenement moet zijn toegewezen via een

Boekingsformulier en inclusief alle personeelsleden, werknemers, agenten, bedienden, aannemers, onderaannemers

en de arbeiders van dergelijke Exposant.

Exposant / Sponsor Manual”: de handleiding die aan de Exposant / Sponsor door de Organisator wordt

verstrekt en waarin de specifieke regelgeving met betrekking tot de wijze en het gedrag van elk evenement

wordt vastgelegd door de Organisator.

Organisator”:het organiserende bedrijf zoals aangegeven op het Boekingsformulier of sponsoring

contract (indien van toepassing) voor elk relevant evenement. Bijvoorbeeld voor Taste of Holland is de

Organisator GoalGetters en voor Taste of Amsterdam is de organisator Taste of Amsterdam BV. Wanneer

een boekingsformulier of sponsorcontract voor meer dan één gebeurtenis is, vormt elke gebeurtenis een

afzonderlijke overeenkomst met de respectievelijke Organisator van die gebeurtenis.

Overeenkomst”: een overeenkomst tussen de Exposant of Sponsor (indien van toepassing) en de

organisator van elke respectievelijk evenement bestaande uit (I) het boekingsformulier of Sponsoring

contract (indien van toepassing) in relatie tot elkaar, apart evenement (tot het vermijden van enige twijfel

wanneer een boekingsformulier of sponsorcontract meer dan een evenement bevat, dat evenement

en alle details met betrekking tot het in het boekingsformulier of sponsoring contract wordt geacht een

afzonderlijke overeenkomst ten aanzien van die gebeurtenis en de Organisator) en (II) deze Algemene

Voorwaarden, die treden in werking en is vooral gedefinieerd in sectie 1 en 2 van deze Algemene

Voorwaarden.

Space” een ruimte binnen de locatie voor elk Evenement geboekt van een grootte als opgenomen in het

Boekingsformulier of een sponsorcontract.

Sponsor” elke persoon die betaalt om hun naam te verbinden aan een gebeurtenis of een deel daarvan

voor promotionele doeleinden.

Sponsorcontract” betekent een sponsoring-overeenkomst gesloten tussen een Sponsor en de organisator,

waaronder de Sponsor een ruimte / Stand en / of bepaalde sponsoring rechten verkrijgt op elk

Evenement.

Stand” een Stand gebouwd op het Evenement.

Toegestane Goederen en Diensten” betekent de goederen en/of diensten van de Exposant / Sponsor

vermeld in het Boekingsformulier of het sponsorcontract van de Exposant / Sponsor en daarmee het recht

heeft om deze te verkopen vanuit haar Stand op het desbetreffende evenement.

Venue”: de hal, locatie, locatie of andere ruimten waarin elke gebeurtenis plaatsvindt.

Voorwaarden” de Standaard voorwaarden van de organisator hierin uiteengezet, die worden geacht de

aanvullende voorschriften te omvatten, de organisator kan het Exposant / sponsor handboek van tijd tot

tijd wijzigen.

 

Overeenkomst

1. Deze overeenkomst

1.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om te accepteren of te weigeren elke reservering van

een mogelijke Exposant / Sponsor.

1.2 Voor een Exposant: de overeenkomst bestaat uit het relevante Boekingsformulier en deze Algemene

Voorwaarden, en treedt in werking wanneer de organisator van het betreffende Evenement de

Exposant aanvaardt door het Boekingsformulier ten opzichte van dat Evenement ondertekend door

de Exposant te tekenen.

1.3 Voor een Sponsor: de overeenkomst bestaat uit het relevante Sponsorcontract en deze Algemene

Voorwaarden, en treedt in werking wanneer de organisator van het betreffende Evenement het

sponsorcontract aanvaardt met betrekking tot die gebeurtenis ondertekend door de Sponsor.

1.4 Ter voorkoming van twijfel, wanneer een Boekingsformulier of sponsorcontract meer dan een

Evenement bevat, wordt elk Evenement een afzonderlijke overeenkomst met de respectievelijke

Organisator, die niet van kracht is, totdat de relevante Organisator het specifieke Evenement heeft

aanvaard. Aanvaarding door een organisator van een Evenement vormt geen aanvaarding van een

ander Evenement.

 

2. Aanvragen voor ruimte

2.1 Een aanvraag voor ruimte door een Exposant dient te geschieden met behulp van organisators

officiële Boekingsformulier en moet de informatie over het Evenement bevatten. Een Exposant kan

middels één boekingsformulier deelnemen aan meerdere Evenementen. Elk Evenement moet wordt

een afzonderlijke overeenkomst met de respectievelijke Organisator.

2.2 Aanvragen voor ruimte door een sponsor en een sponsoring contract moet worden gedaan middels

organisators officiële sponsorcontract. Een Sponsor kan middels één Boekingsformulier deelnamen

aan meerdere Evenementen. Elk Evenement wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst met de

respectievelijke Organisator van die gebeurtenis te zijn.

2.3 Elke Organisator van zijn Evenement kan, naar eigen goeddunken, de bedoelde toepassing(en)

aanvaarden door het Boekingsformulier, schriftelijk, per fax of email te retourneren of een aanbetaling

te accepteren in plaats van schriftelijke aanvraag. Alle toepassingen zijn onderworpen aan deze

Algemene Voorwaarden.

 

3. Duur evenement

Details van het Evenement en openingsuren etc. worden verstrekt in de desbetreffende Exposant / sponsor

manual. Tijdens deze openingstijden moeten de Stands te allen tijde worden bemand door personeel

van de Exposant, of, indien van toepassing, zoals overeengekomen in he desbetreffende contract.

 

4. Aard van stand

De Exposant heeft het recht om de ruimte die is toegewezen door de Organisator voor het doel van de

contractueel vastgelegde toegestane goederen en diensten voor de duur van het Evenement in ruil voor

de betaling van de honoraria van de Exposant te gebruiken. De Exposant / Sponsor mag geen andere

goederen en diensten in de toegewezen Standruimte verkopen. Doet hij dit toch, wordt hij onmiddellijk

van het Evenementen terrein verwijderd.

 

5. Sponsoring

De Sponsor heeft het recht op de specifieke voordelen, meestal vermelding op promotiemateriaal, zoals

beschreven in het sponsorcontract in ruil voor betaling van de overeengekomen sponsorship tarieven.

 

6. Garanties

6.1 De Exposant / Sponsor vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich tot de Organisator dat:

a) de Exposant / sponsor heeft de volledige macht, recht en de bevoegdheid tot het aangaan van deze

overeenkomst.

b) de Exposant / sponsor heeft de volledige macht, recht en de bevoegdheid om te adverteren met en

het verkopen van de toegestane goederen en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle

relevante intellectuele eigendomsrechten.

c) de Exposant / sponsor zal niets kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de Exposant / sponsor

manual of enig ander materiaal van de Organisator met daarin opgenomen informatie voor commerciële

doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

d) alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van alle merken) van de Exposant / sponsor

verstrekt aan de 6.2 Organisator en worden gebruikt door de Organisator zoals overeengekomen en

/ of geplaatst op het display is niet (i) inbreuk op het auteursrecht of enig persoonlijk, eigen, morele,

privacy of andere rechten van een derde partij, of, (ii) in strijd met enige wet of verordening, inclusief

maar niet beperkt tot de Copyright, Designs and Patents Act 1988, of (iii) een minachting van de

rechtbank, of (iv) naar beste eer en geweten van de Exposant / sponsor ‘s belasteren geen persoon of organisatie.

 

7. Betaling

7.1 De Exposant / sponsor betalen aan de Organisator in overeenstemming met de betalingsregeling opgenomen

in het Boekingsformulier of de sponsoring-overeenkomst (voor zover van toepassing). De

Organisator behoudt zich het recht om Exposanten / sponsoren te weigeren de ruimte te bezetten

of het Evenement bij te wonen, indien de organisator niet alle betalingen van de Exposant / sponsor

binnen de gestelde termijnen binnen heeft.

7.2 Alle andere bedragen verschuldigd door de Exposant / sponsor aan de Organisator worden betaald

binnen 14 dagen na de datum van de factuur de organisator voor elk bedrag of vóór aanvang indien

dit eerder is. Alle kosten zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden per bankoverschrijving.

7.3 Indien de betaling van een maandelijks voorschot of elk ander bedrag verschuldigd hieronder mogen

niet worden verricht op de vervaldag voor de betaling daarvan, dan wordt extra rente in rekening

gebracht over dit bedrag vanaf de vervaldag tot en met de datum van de daadwerkelijke betaling

(al dan niet voor of na een uitspraak) tegen een tarief van 4% boven de geldende basisrente van

Barclays Bank plc.

7.4 Organisator is gerechtig tot het verkopen van de producten van de Exposant / sponsor wanneer

niet (geheel) betaald is bij aanvang van het Evenement om uit de opbrengst de door Organisator

gemaakte kosten te voldoen.

 

8. Annulering door deelnemer (zie ook de algemene voorwaarden)

8.1 Wanneer een deelnemer zijn boeking wenst te annuleren of niet voldoet aan de overeengekomen

betalingsvoorwaarden worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

- Langer dan 4 maanden voor het evenement 20% van de totale kosten (+BTW)

- 2 tot 4 maanden voor het evenement 60% van de totale kosten (+BTW)

- Minder dan 2 maanden voor het evenement 100% van de totale kosten (+BTW)

NB: de eventuele vergoedingen en / of betaalde premies in verband met verzekeringen zijn niet

restitueerbaar

8.2 Indien de Exposant / sponsor wenst te annuleren dan dient deze de Organisator daarvan schriftelijk

op de hoogte te brengen per aangetekende post.

8.3 De Exposant / Sponsor zal ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten in redelijkheid

gemaakte door de organisator die voortvloeien uit dergelijke annulering waaronder, zonder

beperking kosten die ontstaan wanneer de Space / Stand of moet worden aangekleed of veranderd

op welke wijze met het oog op een ordelijke en visueel aantrekkelijk Evenement.

8.4 Wanneer een deelnemer zijn boeking wenst te annuleren of niet voldoet aan de overeengekomen

betalingsvoorwaarden worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

- Langer dan 4 maanden voor het evenement 20% van de totale kosten (+BTW)

- 2 tot 4 maanden voor het evenement 60% van de totale kosten (+BTW)

- Minder dan 2 maanden voor het evenement 100% van de totale kosten (+BTW).

 

9. Annulering door exposanten / sponsor igv faillissement

In het geval van de Exposant / Sponsor failliet wordt verklaard of in dient te gaan op vrijwillige of

gedwongen liquidatie of niet in staat is te voldoen aan de betalingsverplichtingen onder de voorwaarden

van deze overeenkomst, dan zijn, zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen van de organisator, de bepalingen met betrekking tot de annulering in paragraaf 7 hierboven van toepassing alsof de Exposant / Sponsor de reservering had geannuleerd.

 

10. Vermindering van de ruimte / sponsoring

De organisator is niet verplicht om elk verzoek van de Exposant / Sponsor om de grootte van de door

Exposant / Sponsor ‘s gereserveerde ruimte te verminderen te accepteren.

 

11. Space niet bezet

De Exposant / Sponsor moet de toegewezen ruimte bezetten die hem is toegewezen via het

Boekingsformulier. Wanneer een Exposant / Sponsor zijn geboekte Space ruimte niet bezet behoudt de Organisator zich het recht voor om de geboekte Space ruimte door te verkopen en Exposant / Sponsor eventueel een alternatieve ruimte aan te bieden.

 

12. Deelname

12.1 De Exposant / Sponsor erkent dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor

het niet verschijnen van alle of een andere gecontracteerde Exposant / Sponsor op het Evenement

of het niet verschijnen van een aantal deelnemers aan het evenement om welke reden dan ook.

12.2 Geen Boekingsformulier of sponsorcontract is niet bepalend voor de aanwezigheid, afwezigheid of

de locatie van een andere Exposant op het evenement of een ander evenement.

 

13. Uitsluiting van het personeel

De Organisator behoudt zich het recht naar eigen goeddunken elk persoon uit te sluiten of uit het

evenement te verwijderen wiens aanwezigheid ongewenst is of dreigt te worden en de Organisator

kan dit recht uitoefenen niettegenstaande het feit dat deze personen werknemer, agent of aannemer

van de Exposant / Sponsor is of anderszins op enigerlei wijze verbonden of geassocieerd is met

de Exposant / Sponsor.

 

14. Ongewenste activiteiten

14.1 Indien blijkt aan de Organisator dat de Exposant / Sponsor betrokken is of betrokken gaat zijn bij

activiteiten die worden geacht in strijd te zijn met het belang van het evenement of lijken onethisch

of te zijn / in strijd met de wet, dan kan de organisator zonder enige aansprakelijkheid jegens

terugbetaling of vermindering betaalde kosten van welke aard dan ook, meteen van hem eisen dat

hij onmiddellijk de Standruimte verlaat en Exposant / Sponsor het recht op verdere deelname aan

het evenement ontnemen.

14.2 Acquisitie voor bestellingen, behalve door de Exposant / Sponsor op zijn eigen Stand in de normale

uitoefening van zijn bedrijf is ten strengste verboden en in een dergelijk geval zal het recht van

uitzetting in paragraaf 14.1 genoemd, hiervoor in een keer worden uitgeoefend. De distributie

of weergeven door de Exposant / Sponsor van gedrukte of andere plakkaten, strooibiljetten of

circulaires of promotionele items of andere artikelen, behalve door de Exposant / Sponsor op zijn

eigen ruimte is verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de organisator

(bijvoorbeeld in een sponsorcontract).

 

15. Promotie en representatie

Omdat de Organisator het evenement organiseert op de wijze die zij passend acht, behoudt de

Organisator zich het recht voor om te wijzigen of wijziging van de wijze of methodes van een dergelijke

organisatie en promotie op voorwaarde dat de promotie van het evenement niet wezenlijk verminderd of

aangetast en daarom alle verklaringen die door of namens de organisator met betrekking tot het publiek

projecties of methoden van de timing van de promotie alleen algemene aanwijzingen vormen van de

bevordering van de strategie van de Organisator en de organisatie hiervoor is geen verklaring vereist van

Organisator.

 

16. Algemene verplichting van de exposant / sponsor

16.1 De Exposant / Sponsor moet:

a) op eigen kosten, de Stand of de Space bezetten, mag alleen aannemers benoemen die zijn goedgekeurd

door de Organisator voor de bouw en de inrichting van de Stand, zorgen dat de Stand / Space

gepast is aangekleed en onderhouden en dat alles gereed is ruim voor aanvang van de show.

b) de Stand passend aangekleed houden en netjes houden gedurende de gehele openingstijden. Ook

dient de Stand / Space continu bemand te zijn gedurende de openingstijden door gekwalificeerd

personeel tijdens de openingstijden van het evenement en heet is niet toegestaan de Stand / Space af

te breken voor het einde van het Evenement.

Toezien dat de hoogste normen van presentatie en de kwaliteit van goederen of diensten in verhouding

staat tot de hoge verwachtingen van het publiek.

(I) De hoogste kwaliteit van producten en / of diensten

(II) Presentatie van de Stand /Space van de hoogste normen in een nette en ordentelijke wijze

(III) Smart presentatie en de juiste kleding van al hun personeelsleden / medewerkers, wanneer

deze op het evenemententerrein zijn.

c) verwijdering van alle Standbouwmaterialen, goederen, afval en andere items van het evenemententerrein

die zijn ingebracht in het evenemententerrein of gegenereerd door de Exposant / Sponsor

of door haar contractanten, werknemers, agenten of genodigden uiterlijk aan het einde van de

ontmanteling periode .

d) niets doen dat schade kan veroorzaken aan het evenemententerrein, eigendom van de Organisator

of diens leveranciers, of aan personen aanwezig op het evenement.

e) niets doen dat het geluidsniveau dat is gepast bij het evenement overschrijd.

f) zaken doen en het distribueren van promotie-items en andere artikelen alleen vanaf de Stand of

Space of andere gebieden die uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de Organisator en het

is niet toegestaan kopers mee weg te nemen van het evenementsterrein naar andere bedrijfsruimte.

Gas gevulde ballonnen mogen alleen gebruikt worden met toestemming van de organisator.

g) geen marktonderzoek enquêtes uit te voeren zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

h) niet te gebruiken op of brengen op of laten doen, gebruikt of gebracht naar de ruimte, de Stand of

een deel van de zaal een handeling of zaak, die kan veroorzaken dat eventuele extra of verhoogde

premies betaald moeten worden een verzekering van de organisator of een verzekering van aangrenzende

of naburige Stands nietig of vernietigbaar maken.

i) het is verboden Stand of Space te gebruiken voor illegale of immorele doeleinden of voor kansspelen

te gebruiken.

j) verwijderen van de Stand of Space een persoon of personen of reclame, andere installatie, materialen

of voorwerpen die naar het oordeel van de Organisator ongewenst is of kan zijn, ongepast,

schadelijk (inclusief schadelijk voor de commerciële belangen van de organisator), aanstootgevend

of onduidelijk of illegaal is.

k) geen gas of andere gevaarlijke brandbare of gevaarlijke voorwerpen of materialen te brengen in of

nabij het evenemententerrein;

l) sluiten van de Stand op verzoek van de organisator op grond van voorwaarde 19.

m) te observeren en te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en eisen van de volksgezondheid

en veiligheid, met inbegrip van de gezondheid en veiligheid op het werk, de Warenwet en de Drank

en Horeca wet en de Act van 1974 en ook alle andere voorschriften met betrekking tot medewerkers

van de Exposant / Sponsor, voor zover zij betrekking hebben op de Space / Stand. Observeren en

voldoen aan alle gezondheidseisen en het veiligheidsbeleid van de terrein eigenaar en / Organisator

als zal worden voorzien;

n) ervoor zorgen dat alle producten duidelijk zijn geprijsd is en dat een gedrukte of geschreven bonnetje

bij elke verkoop wordt verstrekt met daarop geregistreerde bedrijfsnaam, contactgegevens en

retourbeleid duidelijk vermeld en geen wetten geschonden worden.

16.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om een Exposant / Sponsor de kosten opgelegd door de

Venue eigenaar in gevallen waarin deze regels worden geschonden door te berekenen.

16.3 Alleen items, die naar het oordeel van de organisator in het kader van het evenement passen kunnen

worden tentoongesteld of anderszins worden getoond of verkocht vanuit de Stand / Space.

16.4 Producten van bedrijven die niet exposeren op het evenement, zijn niet toegestaan voor weergave

zonder de schriftelijke toestemming van de organisator. Indien de organisator voorziet in dergelijke

schriftelijke toestemming, zal de Exposant / Sponsor aansprakelijk worden gesteld voor het verkrijgen

van de nodige toestemming van het bedrijf dat het product in kwestie bezit.

16.5 De Organisator wijst een aannemer aan voor elektrische werken op het hele evenemententerrein.

De Organisator zal ook uit de details van preferente aannemers voor koeling, meubels etc. in de

Exposant / Sponsor Manual aangeven. De Exposant / Sponsor is zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling

van alle rekeningen met deze aannemers.

16.6 Verstrek deze documentatie op redelijk verzoek van de organisator om aan te tonen akkoord te zijn

met deze Overeenkomst;

 

17. Bevoegdheden en beslissingsmacht van de organisator

17.1 Voor alle duidelijkheid, deze overeenkomst is alleen voor het bedrag van deze Stand /Space aangegeven

op het Boekingsformulier of sponsoring contract (indien van toepassing) en geen acceptatie

door de organisator van de Exposant Boekingsformulier voor Ruimte-of toewijzing van de Exposant

/ Sponsor ‘s naam aan een bepaald onderdeel van een evenement plattegrond of standnummer

vormen enige overeenkomst, garantie of verklaring door de Organisator dat de Exposant / Sponsor

het recht heeft om te exposeren op het evenement in dergelijke bijzondere locatie.

17.2 De Organisator zal zich redelijkerwijs inspannen om de ruimte die is toegewezen aan de Exposant /

Sponsor te behouden. Echter, de Organisator behoudt zich het recht voor om:

a) en andere ruimte toe te wijzen aan de Exposant / Sponsor dan de Exposant / Sponsor heeft aangevraagd.

b) verandering van de Stand / Space toegewezen aan de Exposant / Sponsor op elk moment vóór de

Exposant / Sponsor bezit neemt van de Stand / Space en als de veranderde Stand /Space kleiner is

dan het vermeld in het Boekingsformulier, doet de Organisator een terugbetaling aan de Exposant /

Sponsor pro-rata tot het bedrag van het verminderde gebied.

c) behoudt zich het recht voor om 150 euro kosten per Space in rekening te brengen om te voldoen

aan de lokale overheid gezondheids- en veiligheidsnormen.

d) wijziging van de positie of lay-out van het evenement en de eventuele Stands met inbegrip van de

Stand / Space

e) het sluiten van de Stand / Space, indien de Exposant / Sponsor in strijd handelt met een van deze

voorwaarden.

f) een persoon toegang weigeren tot het Evenement.

g) te verwijderen uit de Stand of de locatie op de rekening en risico van de Exposant / Sponsor een tentoonstelling,

installatie of machines of andere zaken die de Exposant / Sponsor niet zelf verwijderd

en niet in overeenstemming zijn met of die niet voldoen aan deze voorwaarden of alle regels en

voorschriften voorzien door de Organisator aan de Exposant / Sponsor.

h) verwijderen van de Exposant / Sponsor of een persoon of personen uit de Venue op elk moment als

de Exposant / Sponsor of een persoon of personen in strijd met een van deze voorwaarden handelt

of indien naar het oordeel van de organisator, de Exposant / Sponsor of een persoon of personen

die zich in een gewelddadige, bedreigende, beledigende, immorele of andere ongepaste wijze

gedragen of naar het oordeel van de Organisator ongewenst zijn.

i) te verwijderen van de Venue of van de Stand / Space elke vorm van reclame, andere installatie,

product of materiaal dat naar het oordeel van de Organisator is of kan ongewenst, ongepast,

schadelijke (inclusief schadelijk voor de commerciële belangen van de organisator) zijn, beledigend,

obsceen, illegaal zijn of leiden tot een inbreuk op de vrede.

j) veranderen of afwijken van deze regels op elk gewenst moment.

4 / 4

Exposant/Sponsorvoorwaarden

18. Exposant / sponsor‘s aansprakelijkheid voor verlies, schade en vrijwaring

18.1 Alle Standbouwmaterialen en alle andere materialen en voorwerpen gebracht naar het evenemententerrein

door de Exposant / Sponsor of de genodigden van de Exposant / Sponsor, horen in het

eigen risico van de Exposant / Sponsor. De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig verlies of

schade of diefstal van dergelijke zaken, hoe dan ook ontstaan. De Organisator is niet verantwoordelijk

voor de dood of persoonlijk letsel van de Exposant / Sponsor, agenten of aannemers of andere

genodigden van de Exposant / Sponsor in het geval van nalatigheid van de Organisator.

18.2 De Exposant / Sponsor vrijwaart en houdt de organisator gevrijwaard tegen alle verlies, schade

kosten en uitgaven (inclusief incidentele of gevolgschade van de winst) dan ook, voortvloeiende uit

of als gevolg van:

a) elke inbreuk door de Exposant / Sponsor van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst, of

b) verlies geleden door de organisator als gevolg van verzuim of nalatigheid van de Exposant / Sponsor

of een van de genodigden, of

c) enige aansprakelijkheid jegens of claim door derden (met inbegrip van de genodigden van de

Exposant / Sponsor).

18.3 De Exposant / Sponsor is verantwoordelijk voor en vrijwaart en houdt de organisator gevrijwaard

tegen alle schade-, verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van de opbouw,

het gebruik en ontmanteling van de Stand en / of iets gedaan wordt op of uit de Stand / Space (met

inbegrip van maar niet beperkt tot het tentoonstellen van, het aanbieden van voor- en / of verkoop

van goederen of diensten) die direct of indirect veroorzaakt door de Exposant / Sponsor of een

genodigde van de Exposant / Sponsor of bezoeker van de Stand.

 

19. Beperkingen van de organisators verantwoordelijkheid (verzekeringen)

19.1 Zonder afbreuk te doen aan zijn verplichting tot het afsluiten van verzekeringsdekking voor

dergelijke risico’s wordt door het gerecht passend geacht dat de Exposant / Sponsor zich afdoende

verzekerd met betrekking tot haar verplichtingen hieronder inclusief (zonder beperking) publieke

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het verlies, schade of letsel veroorzaakt door dat de

partij nalatigheid of tekortkoming, die een minimum van een schadevergoeding van 2 miljoen euro

ten aanzien van de Exposant / Sponsor ‘s deelname aan het evenement die aansprakelijkheid uit te

breiden tot de opbouw en afbraak periodes, alsook de periode van het evenement.

19.2 De Exposant / Sponsor is verplicht een afschrift van dit beleid en de huidige premie betaling na

ontvangst te verstrekken aan de organisator op verzoek van de Organisator en, ter voorkoming

van twijfel moet de Exposant / Sponsor niet toegestaan om het evenement bij te wonen als het niet

voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van verzekeringen.

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van deze overeenkomst de aansprakelijkheid

van de organisator aan de Exposant / Sponsor moet in alle omstandigheden, waaronder (zonder

beperking) schending van deze Overeenkomst of nalatigheid (behalve in het geval van overlijden

of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Organisators) beperkt zijn in totaal de

vergoedingen betaald door de Exposant / Sponsor van 100.000 Euro indien dit meer is.

19.3 Behoudens de overmacht bepaalde in artikel 20, aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid

in geval van annulering, verlating, uitstel of verkorting, geheel of gedeeltelijk, van het evenement in

het geval van oorzaken buiten de redelijke controle van de organisator.

19.4 De Organisator zal in geen geval, voor zover toegestaan door de wet, worden onderworpen aan

de Exposant / Sponsor (noch in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins)

voor enig verlies van winst, goodwill, reputatie of opportuniteit of voor het enige gevolgschade,

indirecte, incidentele of speciale schade of verlies, zelfs als de Exposant / Sponsor de organisator van

de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte heeft gebracht.

19.5 Niets in deze overeenkomst is bedoeld te beperken of de aansprakelijkheid van een van de partijen

uit te sluiten voor verlies of schade die voortvloeit als gevolg van fraude of voor overlijden of persoonlijk

letsel veroorzaakt door nalatigheid.

 

20. Annulering door organisator

Overmacht:

20.1 Indien, naar het definitieve oordeel van de organisator, de Venue ongeschikt is geraakt of niet

beschikbaar voor bewoning of het wordt onmogelijk of onpraktisch het evenement te houden om

redenen die buiten de controle van de Organisator inclusief (zonder beperking) brand, overstroming,

storm, vervuiling , verzakkingen, slaken, aardverschuiving, impact, overheidsingrijpen, opzettelijke

schade, nalatigheid of ongevallen, daden van oorlog, daden van God, stakingen, epidemieën

/ pandemieën, terrorisme, het falen van de levering van energie, brandstof, transport, uitrusting of

andere goederen of diensten, defect of storing van apparatuur, oproer of enige andere oorzaak, dan

behoudt de Organisator zich het recht voor om (maar is niet verplicht):

a) de locatie en / of datum van het evenement te veranderen, of

b) beperken het evenement, of

c) vermindering van de installatie periode, show periode of ontmanteling periode, of

d) het annuleren van het evenement.

20.2 In de gevallen bedoeld in de punten (a), (b) en (c), van dit artikel zijn de partijen het erover eens

en erkent een ieder dat de organisator geen enkele verantwoordelijkheid heeft aan de Exposant /

Sponsor voor restituties, extra kosten of lasten te betalen voor enig ander verlies of schade geleden

door de Exposant / Sponsor.

Indien het evenement wordt geannuleerd overeenkomstig paragraaf (d) van deze sectie de

Exposant / Sponsor akkoord met de complete afhandeling en afvoer van alle vorderingen tegen

de organisator een terugbetaling van alle kosten betaald door de Exposant / Sponsor minus alle

kosten en uitgaven door de Organisator in verband met het geannuleerde evenement, welke kosten

zullen tussen alle Exposanten / Sponsors van het geannuleerde evenement worden verdeeld en de

Exposanten / Sponsors delen daarvan pro-rato.

20.3 Overige Annuleringen:

In het geval dat het evenement wordt geannuleerd door de organisator om een andere commerciële

reden, waaronder (zonder beperking) het gebrek aan ondersteuning voor het evenement dan zal

de organisator alle kosten betaald door de Exposant / Sponsor aan de Organisator terugbetalen aan

de Exposant / Sponsor voor het geannuleerde evenement en de Exposant / Sponsor gaat akkoord

en erkent dat hij geen verdere aanspraak tegen de Organisator in verband met deze annulering zal

claimen.

 

21. Extra regels en voorzorgsmaatregelen bij brand

De Exposant / Sponsor moet voldoen aan alle wettelijke lokale en andere voorschriften of eisen en

statuten die van invloed zijn of van toepassing zijn op het Evenement of de Locatie en met name

de brand- en alcohol regelgeving. Alle materialen die worden gebruikt op de Stand moeten nietontvlambaar

zijn. De Exposant / Sponsor moet voldoen en zich houden aan de aanvullende montage

voorschriften, waarvan kopieën verkrijgbaar zijn bij de Organisator en alle andere instructies en

voorschriften die door de Venue eigenaar en gemeente zijn vastgelegd.

 

22. Beëindiging en opzegging

22.1 Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de organisator kan deze overeenkomst beëindigen

door schriftelijke kennisgeving, indien:

a) het geheel of een deel van de bedragen verschuldigd door de Exposant / Sponsor aan de Organisator

niet binnen 14 dagen na de vervaldatum (al dan formeel gevraagd of niet) worden betaald, of

b) de Exposant / Sponsor niet nakomt of voldoet aan enige voorwaarden van deze overeenkomst, of

c) de Exposant / Sponsor hebben een bewindvoerder of curator aangesteld voor alle of een deel van

zijn activa of een aanvraag wordt ingediend voor de benoeming van een beheerder of een beheerder

is aangesteld of de Exposant / Sponsor die een partnerschap heeft benoemd tot ontvanger of

wordt geliquideerd of ontbonden of een individu wordt uitgevoerd als schuldenaar een akte van

overeenkomst wordt gesloten waarbij wettelijke regelgeving van toepassing is of van toepassing op

de rechtbank voor een kort geding, of de Exposant / Sponsor presenteert of heeft er is tegen hem

een faillissement gepresenteerd of een faillissement wordt opgemaakt tegen hem of hij komt in een

compromis of een regeling met zijn schuldeisers of een meerderheid van hen in waarde.

22.2 Bij beëindiging het bedrijf van de Exposant / Sponsor blijft deze jegens de Organisator de bedragen

verschuldigd op grond van deze overeenkomst vóór de beëindiging. Beëindiging van deze overeenkomst

(op welke manier dan ook veroorzaakt) doet geen afbreuk aan opgebouwde rechten of

verplichtingen van beide partijen, noch zal het bij de inwerkingtreding of de voortzetting van een

bepaling van invloed zijn, die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld ias voor een dergelijke beëindiging.

22.3 Overeenkomsten voor meer dan een Evenement:

De annulering van een Evenement die onder deze Overeenkomst of de beëindiging van deze overeenkomst

heeft geen enkele invloed op een ander Evenement gedekt door een andere overeenkomst

met de Exposant / Sponsor, die Overeenkomst(en) blijven van kracht, met inbegrip van maar

niet beperkt tot de Exposant / Sponsor ‘s verplichtingen om te exposeren en reserveringskosten te

betalen voor dergelijke evenementen.

 

23. Volledige overeenkomst

23.1 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de organisator en de Exposant / Sponsor

met betrekking tot het evenement en geen voorwaarden, verplichtingen, verklaringen, garanties,

toezeggingen of voorwaarden, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet, zijn gedaan of op

vertrouwd andere dan die genoemd in dit document. Voor alle duidelijkheid: elke partij doet onherroepelijk

afstand van enig recht om een remedie te zoeken voor:

a) een onjuiste voorstelling, die geen onderdeel is van deze Overeenkomst, of

b) een schending van garantie of onderneming (met uitzondering van die welke in deze overeenkomst)

uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins;

tenzij een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken, garantie of onderneming frauduleus tot Stand

is gekomen.

 

24. Uitkering

Als op enig moment een of meer bepalingen in het contract ongeldig is of wordt, illegaal of niet afdwingbaar

in enig opzicht zal dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige

bepalingen, die van kracht blijven en effectief.

 

25. Rechten van derden

Niets uit deze overeenkomst, uitdrukkelijk of impliciet, mag worden gedeeld met een andere persoon

dan de betrokken partijen enig recht, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden onder -of op

grond van deze overeenkomst.

 

26. Geen afstand

Geen verklaring van afstand van enige bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst wordt van kracht,

tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door de partij tegen wie de tenuitvoerlegging van de ontheffing

wordt gevraagd. De verklaring van afstand van een schending van enige bepaling van deze overeenkomst

mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van eventuele latere schending van een termijn

van dezelfde of een andere aard.

 

27. Deelnemers zijn verplicht om de regels van het valuta systeem van het evenement te volgen

Bezoekers moet te alle tijden de gelegenheid gegeven worden om in de speciale valuta-eenheid van

het Evenement te betalen. Voedsel en drank door de bezoeker genuttigd op het Evenement moet in de

valuta-eenheid van het Evenement afgerekend worden, voor producten die bestemd zijn voor thuisconsumptie

en non-food artikelen geldt dat deze cash mogen worden afgerekend, maar bij voorkeur in de

valuta-eenheid van het Evenement.

 

28. Toepasselijk recht

De geldigheid, constructie en prestaties van deze overeenkomst en alle zaken in verband daarmee wordt

beheerst door de wetten van Nederland, en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de

Nederlandse rechtbank.